نمایش 12 16 20

بذر ساکولنت تبری

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت آلبوکا فر

۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت میکس

۱۹,۹۰۰ تومان۱۸۹,۹۰۰ تومان
ساکولنت میکس نام گیاهی زیبا و زینتی است که گونه های مختلفی از گیاه ساکولنت را شامل می شود. ظاهر

بذر ساکولنت تیتانوپسیس کالکارایی

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت تیتانوپسیس

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت کراسولا ستونی

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت صد کله

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر آلوئه آکولاتا

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت گاستریا بیکالر

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر آلوئه چرخان

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت گیاه بشقابی

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر ساکولنت هچیتا قرمز

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.