کاکتوس

شگفت انگیز فروشگاه پوپونیک

ارائه تخفیف تا 60 درصد برای انواع کاکتوس
تخفیف کاکتوس

بذر کاکتوس آستروفیتوم آستریاس میکس خاص

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس آستروفیتوم میکس خاص

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس آستروفیتوم آستریاس سوپرکوباتو

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس فرالیا کائناست

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس استریاس سوپر کاباتو

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس اچینو سرئوس

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس آستروفیتوم کاپوت مدوسا

۱۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس مامیلاریا نجاپنسیس

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس نوتو ساب مامولوسوس

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس آستروفیتوم آستریاس روری و فوکوریو

۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس مامیلاریا کامرینیا

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس استاپلیا

۱۲,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس آگاوا کرچووی

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاکتوس نئوپورتریا ویلوسا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر گوجه فرنگی ۶۱۸۹ نانهمز

۳,۴۹۹,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 15000 عدد بذر میباشد. تاریخ تولید 2019/03 تاریخ انقضاء 2022/03