میوه خشک

شگفت انگیز فروشگاه پوپونیک

ارائه تخفیف ویژه بر روی انواع بذر گل
تخفیف یلدا

بذر جعفری

۶,۲۰۰ تومان۱۲۵,۹۰۰ تومان

بذر ریحان بنفش

۸,۹۰۰ تومان۲۳۷,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر تربچه آلبالویی

۸,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر تره

۷,۹۰۰ تومان۱۱۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر ریحان سبز

۶,۹۰۰ تومان۱۱۲,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر گشنیز

۳,۹۰۰ تومان۵۱,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر شاهی برگ باریک

۳,۹۰۰ تومان۵۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر مرزه ایرانی

۸,۹۰۰ تومان۲۴۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر منداب ایرانی

۳,۹۰۰ تومان۴۰,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر

بذر شنبلیله

۳,۹۰۰ تومان۶۶,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر