نمایش دادن همه 106 نتیجه

فیلترهای بیشتر
بذر افرا پالماتوم
بستن

بذر افرا پالماتوم

۹,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان
بذر افرا پالماتوم تراب
بستن

بذر افرا پالماتوم اتراب

۹,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان
بذر افرا پلانتانید
بستن

بذر افرا پلانتانید

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا تاتار
بستن

بذر افرا تاتار

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا جینانلا
بستن

بذر افرا جینانلا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.
بذر افرا روبروم قرمز
بستن

بذر افرا روبروم قرمز

۹,۹۰۰ تومان۷۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا ژاپنی خونی
بستن

بذر افرا ژاپنی خونی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر افرا سبز شیرین
بستن
بذر ارگانیک درخت افرا سرخ کارولینا
بستن

بذر افرا سرخ کارولینا

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افراکورال ژاپنی
بستن

بذر افرا کورال ژاپنی

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو آبی
بستن

بذر بامبو آبی

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو رنگی
بستن

بذر بامبو رنگی

۳۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو سبز
بستن

بذر بامبو سبز

۲۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر بامبو سیاه
بستن

بذر بامبو سیاه

۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر می باشد.
بذر برزیلیا گالپینی
بستن

بذر برزیلیا گالپینی زرد

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت آکاسیا
بستن

بذر درخت آکاسیا برگ خنجری

۱۲,۹۰۰ تومان۱۱۱,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر درخت آکاسیا چتری

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.
بذر درخت ابریشم ایرانی (شب خیس)
بستن

بذر درخت ابریشم ایرانی (شب خیس)

۳,۹۰۰ تومان۹۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت ابریشم مصری
بستن

بذر درخت ابریشم مصری

۴,۹۰۰ تومان۲۴,۹۰۰ تومان
بذر درخت ارغوان
بستن

بذر درخت ارغوان

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت ارکیده هنگ کنگ صورتی

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا پوست کاغذی
بستن

بذر درخت افرا پوست کاغذی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا زرد
بستن

بذر درخت افرا زرد

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا ژاپنی
بستن

بذر درخت افرا ژاپنی

۹,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت افرا سبز
بستن
بذر درخت افرا قرمز
بستن

بذر درخت افرا قرمز

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت افرا قرمز شیرین
بستن

بذر درخت افرا قرمز شیرین

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت اقاقیا
بستن

بذر درخت اقاقیا

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت اکالیپتوس
بستن

بذر درخت اکالیپتوس

۶,۹۰۰ تومان۵۹,۹۰۰ تومان
درخت انجیلی در گلدان
بستن

بذر درخت انجیلی

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر می باشد.
بذر درخت باران طلایی
بستن

بذر درخت باران طلایی

۴,۹۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان
بذر درخت برزیلیا گالپینی سفید
بستن

بذر درخت برزیلیا گالپینی سفید

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت بلیله
بستن

بذر درخت بلیله

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر درخت پالونیا شن تنگ
بستن

بذر درخت پالونیا شن تنگ

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت پالونیا فورتونی
بستن

بذر درخت پالونیا فورتونی

۴,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت پر

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.
درخت پنبه
بستن

بذر درخت پنبه

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت پیله ماهونیا

۱۱,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت توس (آسپن)
بستن

بذر درخت توس (آسپن)

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر درخت تیردان

۱۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت جاکاراندا
بستن

بذر درخت جاکاراندا

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت جینکو

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت چنار
بستن

بذر درخت چنار

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بن سای درخت داغداغان
بستن
بذر درخت دراگون بلاد
بستن

بذر درخت دراگون بلاد

۲۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت ربان گنجشک
بستن

بذر درخت ساکورای ژاپنی

۱۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت سایدریکسولون

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت سپیدار

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر درخت سرو خمره ای
بستن
بذر درخت سرو زربین
بستن

بذر درخت سرو زربین

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت سرو شیراز
بستن

بذر درخت سوسیسی

۷,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.

بذر درخت شاخ گاوی

۱۹۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 1 عدد بذر میباشد.
بذر درخت شیشه شور
بستن

بذر درخت شیشه شور

۴,۹۰۰ تومان۲۹۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت عرعر
بستن

بذر درخت عرعر

۴,۹۰۰ تومان۳۴,۹۰۰ تومان
بذر درخت کاج تهران
بستن

بذر درخت کاج سیاه (مشهدی)

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت کنار
بستن

بذر درخت کنار

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت کهور ایرانی
بستن

بذر درخت کهور ایرانی

۳,۹۰۰ تومان۸۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت کهور پاکستانی
بستن

بذر درخت کهور پاکستانی

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر درخت گز

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر درخت لابورنوم انا گیرویدز
بستن

بذر درخت لابورنوم انا گیرویدز

۶,۹۰۰ تومان۵۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت لاله آفریقا
بستن

بذر درخت لاله آفریقا

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.

بذر درخت لوبیای شانس

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت لیلکی
بستن

بذر درخت لیلکی

۴,۹۰۰ تومان۱۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت لیلکی جنگلی
بستن
بذر درخت محلب
بستن

بذر درخت محلب

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب عدد بالاتر
بذر درخت مرغ مگس
بستن

بذر درخت مرغ مگس

۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر درخت مسواک

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 3 عدد بذر میباشد.
بذر درخت مورینگا
بستن

بذر درخت مورینگا

۱۴,۹۰۰ تومان۱۰۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت مورینگا پرگرینا
بستن

بذر درخت مورینگا پرگرینا

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.
بذر درخت تاترک
بستن

بذر درخت ناترک

۴,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
بذر درخت نیالا
بستن

بذر درخت نیالا

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر درخت زیتون تلخ
بستن

بذر زیتون تلخ

۳,۹۰۰ تومان۲۹,۹۰۰ تومان
بذر سدروس دئودورا
بستن
بذر سرو پا کوتاه
بستن
بذر سرو لاوسون
بستن

بذر سرو لاوسون

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان

بذر فرن کوچک برگ قرمز

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر کاج پومیلا
بستن

بذر کاج پامیلا

۴,۹۰۰ تومان۳۹,۹۰۰ تومان
بذر کاج کورینا
بستن

بذر کاج کورینا

۶,۹۰۰ تومان۵۹,۹۰۰ تومان
بذر کاج نراد آلبا
بستن

بذر کاج نراد آلبا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد برنمولریانا
بستن

بذر کاج نراد برنمولریانا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر کاج نراد لویانا

۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد مانیانا
بستن

بذر کاج نراد مانیانا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد نوبل
بستن

بذر کاج نراد نوبل

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نوئل آبی
بستن

بذر کاج نوئل آبی

۵,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
کاج نوئل انگلمانی
بستن
بذر کاج نوئل سیاه
بستن

بذر کاج نوئل سیاه

۵,۹۰۰ تومان۴۹,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر کاج والیچیان
بستن

بذر کاج والیچیان

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.

بذر ماگنولیا لیلیفلورا

۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
بذر میخک ژاپنی
بستن

بذر میخک ژاپنی

۱۴,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 4 عدد بذر میباشد.
بذر میخک صد پر
بستن

بذر میخک صد پر

۸,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.
نخل انیکس
بستن

بذر نخل انیکس

۵,۹۰۰ تومان۱۴۹,۹۰۰ تومان

بذر نخل موم سرخ

۱۰,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر نخل هندی
بستن

بذر نخل هندی

۴,۹۰۰ تومان۳۴,۹۰۰ تومان
نخل واشنگتن (بادبزنی)
بستن

بذر نخل واشنگتن (بادبزنی)

۴,۹۰۰ تومان۱۹۹,۹۰۰ تومان
بذر نوئل کونیکا گلوکا
بستن

بذر نوئل کونیکا گلوکا

۶,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.
بذر کاج سرو طلایی
بستن

بذر کاج سرو طلایی

۳,۹۰۰ تومان۹۹,۹۰۰ تومان
تخفیف بیشتر با انتخاب وزن بالاتر
بذر کاج نراد پیکا
بستن

بذر کاج نراد پیکا

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 2 عدد بذر میباشد.
بذر کاج نراد فراسی
بستن

بذر کاج نراد فراسی

۳,۹۰۰ تومان
این بسته شامل 5 عدد بذر میباشد.

درختان غیر مثمر یا زینتی یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است. درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی است. درخت از هر نوعی که باشد مظهر زندگی و لطافت هوا است. این جلوه طبیعت موجب آسایش، صفا و پاکی طبیعت می باشد. درختان غیر مثمر به درختانی گفته میشوند که میوه خوراکی ندارند. اما همین درختان برای منظورهای مختلفی کاشت می شوند. مثلا استفاده از چوب آنها، کاربرد آنها در طراحی فضای سبز، بازدارنده بادهای شدید و جلویگری از فرسایش خاک می تواند از اهداف کاشت و پرورش درختان غیر مثمر باشد. این درختان زیبا که از راه های مختلفی مانند، بذر، پاجوش یا قلمه تکثیر می شوند باید متناسب با آب و هوای هر منطقه، شناخته سپس کاشته شوند. انتخاب صحیح درخت و استفاده به جا از آنها می تواند بر زیبایی محیط صد چندان بیافزاید. ویژگی هایی همچون اکسیژن رسانی، رنگ بخشی به محیط، قامت بلند، چوب با کیفیت، خنک کردن محیط و … از نکاتی است که باید در انتخاب بذر درخت غیر مثمر به آن توجه کرد. درختانی همچون سرو، بید، چنار، کاج، افرا، اکالیپتوس، اقاقیا و … از انواع درختان غیر مثمر محسوب می شوند. همچنین لازم است تا با مطالعه بیشتر یا مشاوره با کارشناسان کشاورزی از خصوصیات هر درخت بیشتر مطلع شد تا علاوه بر زیبایی درختان، از لذت باغبانی نیز بهره برد. مشاوران فروشگاه پوپونیک همواره در تلاشند تا با ارائه بهترین مطالب علمی و مشاوره های تخصصی، قدمی در اعتلای کشاورزی ایران زمین بردارد. فروشگاه اینترنتی پوپونیک مفتخر است که با ارائه بذر انواع درخت غیر مثمر، گامی نوین در عرصه کشاورزی و باغبانی به ویژه درختان غیرمثمر بردارد.