شرایط لازم برای جوانه زنی بذر گیاهان داروئی

شرایط لازم برای جوانه زنی بذر گیاهان داروئی

مهمترین عوامل بر جوانه زنی بذر گیاهان داروئی رطوبت، حرارت، اکسیژن و در مواردی نور است. هر نمونه بذر در ترکیب مناسبی از این عوامل بهترین...

ادامه خواندن