گیاهان دارویی گیاهانی هستندکه یک یابرخی ازاندام‌های آنهاحاوی مادهٔ مؤثره است که کمتر از۱٪وزن خشک گیاه راتشکیل می‌دهد .

دارای خواص دارویی مؤثربرموجودات زنده است. گیاهان داروئی شامل بخش‌هایی ازگیاه است که پس ازخشکاندن،بدون ایجادهرگونه تغییری در مغازه‌هاوعطاری‌هابه فروش می‌رسد.

گیاهاني مثل زیره، رازیانه، هل یا دارچین گیاهانی هستند که برخی خواص درمانی آن‌ها که عمدتاً بی ضرریاکم ضررهستند، به اثبات رسیده‌است.استفاده ازداروهای گیاهی به لحاظ ارزانی ودردسترس بودن وآسانی مصرف درجهان وخصوصا کشورهای در حال توسعه روبه گسترش وزیاد شدن است.

ازطرفی نیز عوارض جانبی بسیارزیاد داروهای شیمیایی وگرانی آنها موجب گرایش مجدد مردم به طب گیاهی شده است.

نمایش 1–12 از 115 نتایج

Show sidebar