گیاهان

اصلاح گیاهان برای خاکهای با فعالیت بیولوژیک زیاد

اصلاح گیاهان برای خاکهای با فعالیت بیولوژیک زیاد

هرچه کشاورزان و مدیران منابع به خاک ورزی حفاظتی و بدون خاکورزی روی می آورند، به همراه آن می بایستی روی آوردن به کشاورزی کم نهاده را نیز مد نظر قرار دهند.

مصرف کنندگان و عموم مردم تمایل به مصرف مواد غذایی دارند که با روش پذیرفته شده از نظر مسائل زیست محیطی و با حداقل مواد شیمیایی تولید شده باشند.

با عنایت به تفاوت های موجود در نحوه چرخه عناصر غذایی در سیستم با خاک ورزی و بدون خاک ورزی، دسترسی به ارقام زراعی، مخصوصا انواع اصلاح شده برای جذب کارآتر عناصر غذایی در شرایط کم نهاده یا بدون مصرف مواد شیمیایی در شرایط کم خاک ورزی از مزایای بیشتری برای تولید کننده برخوردار می باشد .

سیستم های بدون خاک ورزی به معدنی شدن کمتر و حفظ بیشتر نیتروژن تمایل دارند و در مقایسه با سیستم های خاک ورزی، فعالیت موجودات زنده خاک در آنها بیشتر وابسته به فصل می باشند . این گیاهان می توانند از عناصر غذایی قابل استفاده شده در سرتاسر زنجیره غذایی خاک استفاده نمایند و با شرایط کاشت توام یا مخلوط سازش پذیرند.

به نژادی گیاه:

به نژادی گیاه، اغلب رشد ریشه را برای رشد اندام هوایی و تولید بذر در نظر میگیرد لازم است برنامه هایی به نژادی، طراحی سیستم های ریشه ای گیاهان و صفاتی را که موجب افزایش فرآیندهای ریزوسفری می شوند را مورد توجه قرار دهند. مدیران کشاورزی باید برای توزیع بهتر سیستم ریشه ای در خاکرخ و بهینه سازی ظرفیت ریشه ها برای جذب آب و عناصر غذایی، به استفاده بیشتر از سیستم های کاشت مخلوط و تناوب های متنوع تر روی آورند.

برای مثال وقتی با استفاده از سیستم های کاشت مخلوط و توام و عملیات جنگل زراعی، پوشش گیاهی مناسبی را در سطح خاک ایجاد می نمائیم در واقع ما یک پوشش ریشه ای مناسبی را در داخل خاک نیز بوجود می آوریم.

معماری ریشه میتواند پروفیل عمودی عناصر غذایی و الگوی توزیع عناصر غذایی در طول ریشه را شکل دهد. این تغییر در لایه بندی عمودی ریشه ها و عناصر غذایی احتمالا باعث تشکیل یک لایه مکملی از مواد آلی می شود که توزیع مکانی جامعه ریزوسفری را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین شبکه غذایی خاک به صورت عمودی تر شکل می گیرد، همچنانکه خاکدانه ها زیستگاه خاک را برای رشد و جذب عناصر غذایی مناسب تر می نمایند.

برای حداکثر بهره مندی از پوشش ریشه ای تشکیل یافته، لازم است اطلاعات کافی از رابطه بین ژنتیک گیاه با معماری ریشه و مقدار و کیفیت تراوه های ریشه ای گیاه، موجود باشد. بدیهی است این اطلاعات در صورتی که هدف ما اصلاح ریزوسفر برای افزایش توان تولیدی محصول و همچنین ارتقاء خواص خاک مورد نظر باشد بسیار حیاتی خواهد بود.

تراوه های ریشه ای در تعدادی از غلات پیشرفته و گیاهان مرتعی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات بسیار معدودی وجود دارد که رابطه بین ارقام پیشرفته را با والدین خود مورد مقایسه قرار دهد، بنابراین اگر انتخاب گیاه موجب تغییر سهم جذب در بین اندام های هوایی، ریشه ها و ریزوسفر نیز شده باشد ما از چگونگی آن اطلاعی نداریم.

این موضوع در مورد گیاهان تراریخته  نیز مصادیقی دارد که اطلاعات ما در این خصوص بسیار محدودتر میباشد. گزارش ها نشان میدهد که گندم وحشی و گندم تتراپلونید در مقایسه با گندم های هگزاپلوئید مقدار نسبت بیشتری از مواد پرورده را پس از گل شگفتگی به ریشه های خود گسیل می کنند (Hoffman و Carroll1995). ارقام بومی اولیهای که انواع گندم پیشرفته از آنها بوجود آمده اند در مقایسه با انواع ارقام جدید بوجود آمده، وابستگی بیشتری به همزیستی هایی همانند میکوریز دارند.

برای مطالعه مقاله اصول و عملیات کشاورزی ارگانیک کلیک کنید.

اصلاح گیاهان

اصلاح گیاهان

بسیاری از ارقام اصلاح شده، در شرایط ایده ال رشد یافته اند یعنی جائی که بین گیاهان رقابت برای عناصر غذایی، آب، فضا و نور وجود ندارد. بنابراین همزیست ها مزیت رقابت گری را به آنها عرضه نخواهند کرد. متخصصین به نژادی بایستی در موقع انتخاب ژرم پلاسم، نقش میکوریزها را در جذب عناصر غذایی، مقاومت به خشکی و مقاومت در مقابل بیماریها مورد ارزیابی قرار دهند و نهایتا به هنگام اصلاح ارقام جدید ژنهای مسئول کلونیزاسیون میکوریزی و درجه عکس العمل را نیز تعیین نمایند. این موضوع به ما اجازه خواهد داد تا ضمن بهره برداری از همزیستی میکوریزی از مزایای مرتبت با آن در ریزوسفر، مانند افزایش جذب عناصر غذایی و پایداری ساختمان زیستگاه در سیستم های کشاورزی کم نهاده نیز استفاده نمائیم. بنابراین نیاز است تا تلاش ها به سمتی معطوف گردد که گیاهان اصلاح شده از ریشه های با ویژگی ها و خصوصیات زیر برخوردار باشند :

  • به حداقل برهمزنی خاک سازگار شده باشند
  • به همزیستی های میکروبی مفید واکنش نشان داده و آن را افزایش دهند
  • برای حفظ مقدار کافی سطح ماده آلی خاک، حداقل مقدار ریشه و زیست توده هوایی مورد نیاز را تولید نمایند.

برای خرید بذر و فروش بذر می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر میتوانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.