آموزش باغبانی

با چمن و انواع آن اشنا شویم

طلوع خورشید بر روی چمن

انواع چمن: چمن نوعی گیاه علفی است که برای زیباسازی فضا شهری از آن استفاده‌ می شود.

چـمن بیـشترین نقش در تصفـیه هوا و کـاهـش آلــودگی هوای شـهری را بـر عـهـده دارد.

چمـن را به عنـوان بوم نقاشـی در کاشـت فضـای سـبز اسـتفاده می کنند.

یعنی به عنـوان زمـینه ی فضـای سـبز اسـتفاده می شود.

برای طـراحی فضای سبز ابتدا محـل گـل و درختـان را مشـخص مـی کنند، سـپس چمن کاری را در مناطق خالی انجام می دهند.

بسیاری از افراد گمان می‌کنند که چمن نوعی علفی هرز است و این طرز نگاه کاملاً اشتباه است، چمن از طریق بذر کاشته می‌شود و نوعی گیاه علفی است.

برای خرید بذر دیگر محصولات کشاورزی به سایت پوپونیک مراجعه کنید.

انواع چمن

چمن

گیاه شناسی چمن:

چمن از جمله گیاهان تک لپه‌ای و از خانواده پاسیا است.

مرکز رویش چمن قسمت طوقه نزدیک به خاک گیاه باشد.

اغلب چمن‌ها از جمله گیاهان دائمی محسوب می شوند

چمن را بیشتر از طریق بذر تکثیر می‌کنند، البته گونه‌هایی از چمن به صورت غیر بذری نیز تکثیر می شود.

انواع چمن

چمن

باید در کاشت چمن به چند نکته توجه داشت:

  1. اقلیم
  2. دمـا
  3. رطـوبت
  4. خـاک

در هـر اقـلیم چـمن منـاسب بـا آن اقـلیم بـاید کاشته شود .

برای کاشت چمن نوع بـهره بـرداری چمن بـاید مـشخص شـود مـثل باغ ، ویـلا ، زمـین فـوتبال ، پارک

چـمن یـکبـار در مـحـیط کـاشـته مـی شـود و بـا مـراقـبـت مـناسـب و خـوب تـا  هـفـت سـال در محـیط بـاقی مـی مـاند .

انواع چمن

چمن

خـاک:

بـرای کـاشـت چـمن بـایـد خـاک رس به هـمراه ماسه و کود باشد .

بـرای چـمـن کـاری خـاک رس ۷۰ درصـد ، مـاسـه ۱۵ درصـد و کـود ۱۵ درصـد لازم است

. خـاک زیـر چمـن را غـلـتـک کـاری مـی کــنـنــد تا زمـیـن صـاف شود

این کار برای سـطوح شیـب دار نـیز باید انجام شود.

کود:

کود مناسب برای چمن بـایـد خالی از تـخـم عـلـف هـرز یا مـواد  آهـکی ، خـورده شـیـشـه ، کـاغـذ و مـواد آلـوده بـه بـیـماری هـا مـانـنـد قـارچ بـاشـد.

کـود مـنـاسـب بـرای چـمـن کـاری کـود حـیـوانـی( اسـب ،وگـوسـفـنـد) مـی باشـد

بـعد از کاشـت بـذر چـمـن بـه انـدازه ۲-۳ بـرابـر قطر بـذر کـود بـر روی آن الـک مـی کـنـنـد .

زمـان مـنـاسـب بـرای دادن کـود بـه چـمـن در فـصـول رشـد چـمـن مـانـنـد بـهـار و پـایـیـز مـی بـاشـد

در فـصـل تـابـسـتـان اگـر بـه چـمن کـود داده شـود چون در ایـن فـصـل نـیـاز گـیـاه بـه آب زیـاد اسـت

در نـتـیـجـه کود در آب به مـیزان زیاد حـل شـده وبـاعـث مـی شـود ریـشـه چـمـن بـسـوزد .

انواع چمن

ماشین چمن زنی

وسعت کاشت:

مـیـزان بـذر مـورد نـیـاز در مـتـر مـربـع مـتـفـاوت مـی بـاشـد .

در هـر متر مربع۵۰الـ‍ی ۷۰ گـرم بـذر اسـتـفـاده مـی شـود

اگـر ایـن مـیـزان بـذر بـیـشـتر از حد مـجـاز بـاشد رنـگ بـذر هـا زرد مـی شـود

اگـر مـیـزان بـذر کـمتر از مجاز باشد در میـان چـمـن لـکـه لـکـه هـای خـالـی قـرار مـی گـیـرد .

زمان کاشت:

فـصـول کـاشـت چـمـن در تـهران در فـصـل بـهـار از اوایـل فـروردیـن تـا اواسـط خـرداد مـاه

و در فـصـل پـایـیـز از اوایـل مـهـر تـا اواسـط آبـان مـاه است.

( بـذر چـمـن هـای کـاشـتـه شـده بـعـد از ۵ – ۱۰ روز جـوانـه مـی زنـد )

بـعـد از کـاشـت بـذر بـایـد بـه چـمـن ها آب داده شـود .

انواع چمن

چمن

نگهداری چمن:

با آبیاری منظم به رویش سریع و مداوم گیاه کمک کنید. درتـهران آب مـورد نـیـاز بـرای چـمـن 9 لـیـتـر بـر مـتـر مـربـع است.

اگـر مـقـدار آب بـیـشـتـری بـه چـمـن داده شـود یـعـنـی بـیـشـتر از 9 لیتر بر متر مـربـع بـاعث پـوسیدگـی ریـشه وبـروز بـیمـاری هـای قـارچـی چـمـن مـی شــود.

اگــر مـقــدار آب کـمـتـری بــه چـمـن بـدهـنـد یـعنـی کـمـتـر از 9 لـیـتـر بـر مـتـرمـربـع باشد بــاعـث پــ‍‍‍ژمـردگـی و خــشــک شـدن چــمـن و هـمـچـنـیـن تـرک خـوردن خـاک چــمـن مـی شـود.

برای اینکه چمن شما سرزنده باشد هر از چند گاهی با دستگاه چمن‌زنی چمن های بلند را کوتاه و هرس کنید، هر چقدر این عمل انجام شود گیاه پر طراوت و زنده به نظر می‌رسد.

با استفاده از کود مواد مغذی را به چمن تزریق کنید تا رشد بهتری داشته باشد.

چرا که چمن گیاهی چند ساله است و اگر به آن رسیدگی نشود خشک می‌شود.

نکته ای که به هنگام کاشت چمن تازه وجود دارد این است که روی آن قدم نزنید تا ریشه آن مقاوم شود.

انواع چمن

چمن

انواع چمن از نظر نوع دما:

چمن‌ها از نظر نوع دمایی به دو نوع مختلف تقسیم می‌شوند.

چمن‌های سردسیری:

چمن های سردسیری برای رشد روزانه به دمای 14 تا 26 درجه سانتی‌گراد نیازمند هستند.

بهترین فصل برای کاشت چمنهای سردسیری اواخر تابستان یا اوایل پاییز توصیه می شود

چمن‌های گرمسیری:

هرچند بیشتر به روشهای رویشی تولید می شوند،اما بهترین زمان برای بذرپاشی چمن درصورتی که آب کافی دردسترس باشد اواخربهار یا اوایل تابستان است.

این‌ چمن‌ها برای رشد به دمای روزانه 27 تا 30 درجه سانتی‌گراد نیازمند هستند.

انواع چمن های سردسیری:

بنت گرس خزنده Creeping Bent grass

نام علمی : Agrostis Palustris

انواع چمن

بنت گرس خزنده

باکیفیت ترین و ظریف ترین نوع چمن مناسب برای زمینهای گلف ، بولینگ ، تنیس روی چمن و …

مزایا : ایجاد پوشش مناسب ، مقاوم به گرما (تاحدی) قابلیت پاخوری متوسطی دارد

معایب : نیاز آبی بالا ، عدم مقاوم به خشکی ، مقاومت به بیماری پایین نیاز به آفتاب کامل

شیوه های کاشت: بذر، چمن قطعه ای (بذر ترجیح داده میشود)

سایه / آفتاب : آفتاب کامل مطلوب است اما تا حدی نیز نسبت به سایه مقاوم است

شیوه های کاشت : بذر

ارتفاع چمن زنی : در حد 5/. تا 5/1 سانتیمتر . از یک چمن زن سیلندری استفاده کنید

که برای چمن زنی با ارتفاع نزدیک به سطح زمین ، طراحی شده است .

نیاز کودی : از تا 5/2 گرم نیتروزن در متر مربع ، در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید .

رای گرس چند ساله Perennial Rey Grass

انواع چمن

رای گرس چند ساله

ریشه های کم عمق با برگهای سبز تیره و براق.

این گونه بافت ریزتری نسبت به نوع یکساله دارد.

مزایا: قابلیت پاخوری بالا،جوانه زنی و رشد سریع، مقاومت زیادی به سرما، تمایل به آفتاب کامل دارد

اما نسبت به مقداری سایه نیز مقاوم است

معایب:برگهای فیبری برخی ارقام در موقع چمن زنی پاره میشوند،اما ارقام اصلاح شده این مشکل را ندارند.

میتواند جوانه زنی سایر چمنها را به تاخیر بیندازد.نسبت به سرما و گرمای شدید نیز حساس است.

شیوه های کاشت:  بذر،چمن قطعه ای  (بذر ترجیح داده میشود.)

فستوکای بلند : Tall fescue

انواع چمن

فستوکای بلند

چمنی متراکم که در تمام فصول سبز است.

جهت استفاده در زمینهای ورزشی و بازی معمولی بسیار عالی است.

عرض پهنک این چمن از سایر چمنهای فصل سرد بیشتر است و بافت آن نیز درشت تر میباشد.

مزایا:در مقایسه با سایر چمنهای فصل سرد مقاومت بیشتری نسبت به گرما دارد.

به آفات و بیماریها نیز تا حدی مقاوم میباشد. مقاومت متوسط نسبت به سایه ، قابلیت پاخوری آن زیاد است.

معایب: هنگامی که بخواهیم بذر انواع چمن را با هم مخلوط کنیم،نمیتوان چمن دارای بافت ریز و چمن بافت درشت را با هم مخلوط نمود.

زیرا یکی بر دیگری غلبه میکند و جذابیتی نیز ندارد.

بنابراین مخلوط شدن بذر این چمن با چمن بافت ریزباعث میشود مانند علف هرز به نظر برسد.

شیوه های کاشت: بذر( راحت تر)،چمن قطعه ای

بنت گرس کپه ای: Colonia Bent Grass

نام علمی : Agrostis Tenuis

انواع چمن

بنت گرس کپه ای

با بافت ظریف است که پوششی با کیفیت خوب را به وجود می آورد.

برای پوشش دهی مسیر های زمین بازی گلف عالی میباشد. ریشه های آن دارای عمق متوسط میباشد.

مزایا : نسبت به خاک های اسیدی و غیر حاصل خیز مقاوم است و نیاز به کود زیاد ندارد.

همچنین در برابر خشکی نیز نسبتاً مقاوم است

همچنین در برابر خشکی نیز نسبتاً مقاوم است. قابلیت پاخوری متوسط دارد.

معایب: در گرمای طولانی مدت عملکرد خوب ندارد ، بستگی به رقم تاحدی نسبت به آفات و بیماری های قارچی حساس است.

مقدار زیاد کاهبرگ تولید میکند.

شیوه کاشت: بذر

سایه / آفتاب : نیاز به آفتاب دارد اما نسبت به سایه در حد متوسط نیز مقاوم است

نیاز آبی : آبیاری در حد کم تا متوسط نیاز است

پاخوری : قابلیت پاخوری متوسط دارد

نیاز کودی : 1 تا 1.5 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد لازم است

کنتاکی بلو گرس Kentaky  Blue  Grass

انواع چمن

کنتاکی بلو گرس

چمن مقاوم با بافت ریز تا متوسط سطح کشت بسیار زیاد ارقام اولیه رنگ سبز-آبی اکنون همگی سبز هستند.

ساقه زیرزمینی بسیار قوی و با ریشه های سطحی گره خورده است .مشخص ترین ویژگی نوک برگ قایقی آن است.

مزایا : مقاومت زیاد به سرما ، مقاوم به برخی بیماری ها  (لکه برگی وزنگ ها  ) ، نقاط آسیب دیده را پر می کند .

پاخوری درحد متوسط تا خوب ، سایه متوسط تا خوب

معایب :  مصرف آب زیاد ، عدم مقاومت به خشکی و شوری

نحوه کاشت : بذر ، چمن قطعه ای

چوینگ فستوکا Chewing fescue

نام علمی : Festuca rubra commutata

انواع چمن

چوینگ فستوکا

چمن فصل سرد . نوعی فستوکای ظریف ، کپه ای و مهاجم است که بر سایر چمن ها غالب می آید

نسبت به سیاه خیلی مقاوم است و با کنتاکی بلوگرس سازگاری خوبی دارد .

ریشه های آن تا عمق متوسطی رشد می کنند .

مزایا : اگر آنرا با رای گرس چند ساله مخلوط کنیم ، جهت روکاری برموداگرس خفته در شرایط سایه ، مفید می باشد .

مقاومت عالی نسبت به سایه و مقاومت خوبی نیز نسبت به خشکی دارد.

معایب : نسبت به بیماری های قارچی در آب و هوای گرم و مرطوب حساس است .

قابلیت پاخوری آن کم است و بعد از آسیب دیدن ریشه نیز به کندی ترمیم می شود .

سایه / آفتاب : مقاومت عالی نسبت به سایه دارد

پاخوری : برای عبور و مرور بسیار سبک مناسب است

شیوه های کاشت : بذر

نیاز کودی : 1 تا 2.5 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید و بیش از حد کود ندهید

فستوکای خشن Hard Fescue

نام علمی : Festuca Longifolia

انواع چمن

فستوکای خشن

چمن فصل سرد . یک چمن پرپشت با بافت ظریف می باشد .

کمتر از سایر فستوکاها رشد می کند و نیاز به نگهداری کمی دارد .

در مخلوط با سایر چمن ها نیز سازگاری خوبی دارد و عمق ریشه های آن در حد متوسط است

مزایا : نسبت به سایه و خشکی مقاومت عالی دارد و حتی در خاک های ضعیف نیز خوب رشد می کند .

همچنین مقاومت خوبی نسبت به بیماری ها دارد .

چمن زنی ارقام جدید به نحو بهتری صورت می گیرد و حتی می توان آنها را قطع نکرده و بصورت پوششی در سطح زمین رها کرد

معایب : بعضی ارقام را به سختی می توان بصورت یکنواخت چمن زنی کرد و نوک های پاره شده و آسیب دیده بد رنگ می شوند .

سیاه / آفتاب : مقاومت به سایه عالی دارد

نیاز آبی : نسب به خشکی بسیار مقاوم است ، آبیاری بیش از حد نکنید

پاخوری : قابلیت پاخوری آن در حد متوسط است و توده های آن بعد از آسیب به آهستگی ترمیم می شوند

شیوه های کاشت : بذر

نیاز کودی : 1 تا 2.5 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در طی فصل رشد استفاده کنید و بیش از حد کود ندهید .

بلوگرس ساقه خشن Roughstalk Bluegrass

نام علمی : Poa trivialis

انواع چمن

بلوگرس ساقه خشن

چمن فصل سرد . به رنگ سبز براق و دارای بافت ریز می باشد .

برگ های آن همچون کنتاکی بلوگرس نوک های قایقی شکل دارند و گیاهی با ریشه های کم عمق می باشد .

در مناطق سیاه و مرطوب سازگاری خوب دارد .

بعضی افراد استفاده از آنرا بصورت مخلوط با چمن های دیگر توصیه می کنند ولی ممکن است که تبدیل به علف هرز شود

مزایا : مقاومت خوبی نسبت به سایه دارد و نیاز کودی آن کم است

معایب : نیاز به آب فراوان دارد . قابلیت پاخوری آن کم است و در خلال دوره های خنک به رنگ زرد در می آید

در تابستان نیز لکه های قهوه ای روی آنرا می پوشانند .

نسبت به بیماری های قارچی حساس است و درخاک مرطوب تبدیل به علف هرز می شود .

سایه / آفتاب : نسبت به ساقه مقاومت خوبی دارد .

نیاز آبی : نیاز به آبیاری مداوم دارد و نسبت به شرایط خشکی مقاوم نیست .

پاخوری : قابلیت پاخوری آن کم  است

شیوه های کاشت : بذر

ارتفاع چمن زنی : 5-4 سانتیمتر

نیاز کودی : 1 تا 2.5 گرم نیتروژن در متر مربع هر ماه از فصل رشد استفاده نمایید.

چمن یال اسبی

phiopigon jaburan

انواع چمن

چمن یال اسبی

گیاهی دائمی، همیشه سبز با برگ های سبز تیره از خانواده Liliaceae

ریزومی و مقاوم و نیمه مقاوم به سرما و متحمل به خشکی ،

برای جوان سازی چمن قابلیت سربرداری دارد.

تکثیر: تقسیم بوته در بهار و کاشت بذر در پاییز

چاودار وحشی

Leymus racemosus

انواع چمن

چاودار وحشی

نوعی چاودار ،دائمی از خانواده Poaceae بومی اروپا،آسیا ،چین و جنوب آفریقا بعنوان گیاه پوششی استفاده میشود.

تکثیر: بذر ، تقسیم بوته

انواع چمن های گرمسیری:

در ادامه به چمن های گرمسیری می پردازیم.

برموداگرس Hybrid  Bermuda  grass

نام علمی : Cyndon dactylon

انواع چمن

چمن برموداگرس

نام فارسی: مرغ، پنجه مرغی، چمن آفریقایی

چمن های اسپرت وجنوب کشور اصلاح شده این نوع اند.

این گیاه ، چمنی با بافت متوسط تا ریز ( ظریف ) را ایجاد می کند که سریعاً بوسیله ساقه های رونده موجود در سطح و زیر خاک انتشار می یابد .

این چمن با ریشه های عمیق ، نیاز به حفاظت کمی دارد و با دقت زیاد می توان به چمن مطلوبتری دست یافت

مزایا : بسیار مقاوم به دمای بالا ، خشکی ، شوری ،آفات وبیماری ها  ،  قابلیت پاخوری عالی دارد.

معایب :  عدم مقاومت به دمای پایین  و  سایه

نحوه کاشت: چمن قطعه ای،چمن نشائی(بسیارعالی) ، چمن تکه ای  ،بذر

زویسیا (چمن ژاپنی) Zoysiagrass    &  Zoysia japonica

انواع چمن

چمن زویسیا (چمن ژاپنی)

بافت ریز ، برگها سفت، با ساقه های زیرزمینی و ساقه های رونده انتشار می یابد.

در مناطق گرمسیری سطح خوبی را برای زمینهای بازی ایجاد می نماید.

هم چنین این چمن کاهبرگ زیاد تولید میکند

مزایا:مقاوم به خشکی، شوری،گرما وانواع افات و بیماریها ، مقاومت به سایه ، قابلیت پاخوری خوبی دارد.

معایب:از سایر چمن های گرمسیری زودتر به خواب میروند و برای مدت طولانی تر قهوه ای میمانند.

خزان کردن درمناطق معتدله.تکثیرآن کند است به ویژه رقم های قدیم.

شیوه های کاشت: چمن قطعه ای،چمن نشایی،چمن تکه ای

باهیاگراس grass Bahia

انواع چمن

چمن باهیاگراس

نام فارسی:دانه ترنگ

گیاهی است علفی ،چند ساله، گیاهی مقاوم و با ریشه های عمیق

برای زمینهای شیب دار و خاک های نرم و غیرپایدار زمینهای بزرگ ورزشی مناسب می باشد .

مزایا : مقاومت به امراض وآفات- قابلیت پاخوری بسیار خوب دارد.

در خاک های ماسه ای یا غیر حاصلخیز ، خوب رشد می کند .

نسبت به سایر چمن های فصل گرم در زمستان به مدت طولانی تری سبز باقی می ماند و تا حدودی نسبت به خشکی مقاوم است .

استقرار مناسب ، مقاوم به شوری و خشکی ، مناسب مناطق گرم ومرطوب

معایب : عدم تشکیل یک چمن متراکم و نیاز زیاد به چمن زنی.

زیر و نسبتاً مهاجم و در چمن های ظریف ، یک علف هرز محسوب می شود .

در اثر کلروزه شدن ، زرد می شود و لکه دلاری و آبدزدک نیز می توانند مشکلاتی را ایجاد کنند .

برای جلوگیری از تولید ساقه گلدهنده نیاز به چمن زنی مداوم داریم .

شیوه کاشت : بذر و چمن قطعه ای .

نیاز کودی : از 5/2 گرم نیتروژن در هر متر مربع درهر ماه از فصل رشد استفاده کنید

سنتی پدگرس Centipede Grass

نام علمی :Eremochloa ophiuroides

انواع چمن

سنتی پدگرس

چمن فصل گرم . چمنی است به رنگ سبز روشن و بافت متوسط تا ریز که بوسیله ساقه های رونده انتشار می یابد

قدرت رویش آن به حدی است که بر سایر علف های هرز غلبه می کند و عمق ریشه های آن ازسطحی تا عمیق ، متغیر است .

مزایا : در خاک های اسیدی و غیر حاصلخیز ، سازگاری خوبی دارد و نیاز به نگهداری کمی دارد .

نسبت به قارچ رایزوکتونیا و سن مقاوم است

معایب : نسبت به کلروز حساس است  و نسبت به آب و هوای سرد و پاخوری ، مقاومت کمی دارد .

سرما باعث قهوه ای شدن آن می شود

سایه / آفتاب : نور کامل آفتاب را دوست دارد اما نسبت به مقداری سایه نیز مقاوم است

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم دارد و ارقامی که ریشه کم عمق دارند نسبت به خشکی مقاوم نیستند.

پاخوری : قابلیت پاخوری آن چندان خوب نیست و انواع دارای ریشه کم عمق به سادگی آسیب می بینند .

ارتفاع چمن زنی : 2.5 تا 5 سانتیمتر

نیاز کودی : کمتر از 1 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد ، استفاده کنید و بیش از حد کود ندهید .

دایکوندراDichondra

نام علمی: Dichondra micrantha

انواع چمن

چمن دایکوندرا

چمن فصل گرم . یک پوشش چمنی چند ساله که جهت پوشش دادن سطح زمین استفاده می شود .

گیاهی نرم به رنگ سبز براق است که پوشش انبوهی در سطح زمین ایجاد می کند.

شبیه یک چمن عمل می کند . پوششی شاداب با برگ های پهن و کوچک ایجاد می کند که شبیه به سوسن مینیاتور می باشد .

ریشه های آن سطحی است و بوسیله ساقه های رونده موجد در سطح خاک انتشار می یابد .

مزایا : پر پشت و زیبا به نظر می آید و بسته به ظاهر دلخواه می توان عمل چمن زنی را کمتر انجام داد .

نسبت به حرارت و مقداری سایه مقاوم است

معایب : نیاز به آب فراوان دشاته و نسبت به آفاتی نظیر کرم بُرنده ، حلزون ها ف کک و ریسه باید همواره مراقب بود .

به سختی می توان این گیاه را قلع و قمع کرد و مهاجم می باشد .

سایه / آفتاب : نور کامل آفتاب مطلوب است اما نسبت به مقداری سایه نیز مقاوم است .

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم و همیشگی بوده که باعث تحریک رشد عمیق ریشه شده و مقاومت آنر نسبت به خشکی افزایش می دهد

پاخوری : نسبت به رفت و آمد معمولی مقاوم است اما نسبت به انجام بازی های سنگین و شدید خیر.

شیوه های کاشت : بذر ، چمن قطعه ای و چمن نشایی

ارتفاع چمن زنی : 2 تا5 سانتیمتر

نیاز کودی : 4 تا 5 گرم نیتروژن خالص را در هر متر مربع و در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید

چمن شبدر آفریقایی اصلا شبیه به چمن هایی که در پارکها میبینید نیست.

اغلب چمن ها نوک تیز هستند اما این چمن برگهای گردی دارد.

حسن چمن آفریقایی نسبت به بقیه چمن ها این هست که نیازی به کوتاه کردن ندارد و همیشه کوتاه میماند

اما بقیه چمن هارو باید با ماشین چمن زنی هر از گاهی کوتاه کنید.

اگر حوصله چمن زدن رو ندارید این چمن بهترین گزینه است و همیشه سبز و در یک سایز باقی میماند.

البته باید این را هم بگیم که چمن آفریقایی در زمستان یکم شکل و قیافه خودش رو از دست میدهد و به شادابی دیگر فصل ها نیست

ولی از بین نمیرود و با آمدن بهار دوباره سبز و زیبا خواهد شد.

پاسپالوم ساحلی Seashore Paspalum

نام علمی: Paspalum vaginatum

انواع چمن

چمن پاسپالوم ساحلی

چمن فصل گرم . این چمن با بافت متوسط ، رنگ سبز تیره و نمای جالب ، بومی استرالیا است .

بعنوان جایگزین برمودا گرس در نواحی ساحلی خشک راه یافت

مزایا : سریعاً انتشار می یابد اما جلوگیری از رشد آن آسان است و نیاز به نگهداری کمی دراد .

مقاوم به حرارت و خشکی و خاک های شور و آفات است

معایب : در آب و هوای سرد قهوه ای می شود .

در اواخر تابستان ، ساقه های محکم و قوی تولید می کند که بعد از ته تراشی چمن ، قهوه ای می شوند .

سایه / آفتاب : آفتاب کامل را دوست دارد اما به مقداری سایه مقاوم است

نیاز آبی : نیاز به مقدار متوسطی آب دارد ( بیشتر از برموداگرس )

پاخوری : قابلیت پاخوری خوبی دارد

شیوه های کاشت : چمن قطعه ای

ارتفاع چمن زنی : 2 تا 2.5 سانتیمتر

نیاز کودی : 2.5 تا 3.5 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید .

سن آگوستین گرس St . Augustine Grass

نام علمی: Stenotaphrum secundatum

انواع چمن

چمن سن آگوستین گرس

چمن فصل گرم . دارای ریشه های عمیق و بافت بسیار خشن با برگ های پهن و به رنگ سبز تیره

که سریعاً انتشار آن بوسیله ساقه های رونده است که در گره ها ریشه می زنند .

ارقام تجاری جدید باقت ظریف تری دارند

مزایا : در بین چمن های فصل گرم ، بیشترین مقاومت به سایه را دارد .

مهاجم بوده طوریکه بر اغلب علف های هرز غلبه می کند . نسبت به عبور و مرور دائمی و شرایط شوری مقاوم است .

مقاومت عالی نسبت به گرما دارد.

معایب : میران تولید کاهبرگ در آن بالاست . بعضی ارقام به ویروس خمیده شدن سن آگوستین گرس و سن حساس می باشند .

در زمستان نیز کهنه و بد ظاهر می شود .

سایه / آفتاب : در آفتاب رشد می کند و به سیاه زیاد نیز مقاومت خوبی دارد.

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم دارد

پاخوری : سطحی مقاوم و محکم را بوجود می آورد

شیوه های کاشت : چمن قطعه ای ، چمن نشایی و چمن تکه ای

ارتفاع چمن زنی : 4 تا 5 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده می شود

زویسیا گرس Zoysia Grass

نام علمی: Zaysia species

انواع چمن

چمن زویسیا گرس

چمن فصل گرم . دارای بافت ریز با برگ های سفت است .

ریشه ای عمیق دارد و بوسیله ساقه های زیر زمینی و ساقه های رونده به آهستگی انتشار یافته و یک سطح متراکمی را ایجاد می کند .

بعضی ارقام ، سطح خوبی را برای بازی مهیا می کنند

مزایا : مقاومت خوب به غالب آفتات بجز شپشه غلات و مقاومت خیلی خوب به خشکی و حرارت داشته و زمانیکه  نگهداری آن بخوبی صورت گیرد بسیار زیبا و جذاب است

معایب : به کندی ایجاد می شود و تکثیر می یابد اما انواع جدیدتر سریعتر انتشار می یابند .

زودتر از سایر چمن های فصل گرم نیز به خواب می روند و برای مدت طولانی تری قهوه ای باقی می مانند

سایه / آفتاب : مقاومت متوسط نسبت به سایه دارد

نیاز آبی : هنگامیکه مستقر شود ، نیاز آبی کمی دارد . به خشکی نیز مقاوم است

پاخوری : قابلیت پاخوری خوبی دارد.

شیوه های کاشت : چمن قطعه کاری ، چمن نشایی و چمن تکه ای

ارتفاع چمن زنی :2.5 تا 5 سانتیمتر

نیاز کودی: 1 تا 2.5 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید

استیپا(چمن سوزنی)

Stipa،needle grasses

انواع چمن

چمن استیپا (چمن سوزنی)

یا چمن سوزنی یا چمن پربرای مناطق خشک و بیابانی

برای جلوگیری از فرسایش خاک و نیز برای باغ صخره ای و بصورت تک یا چندتایی برای فضای سبز کاربرد دارد.

ایزولیپس

Isolepis cernua

انواع چمن

ایزولیپس

گیاهی پوششی ،علفی از جگن ها که متعلق به خانواده Cyperaceae بومی استرالیا،آفریقا و آمریکا

با گل های نقره ای رنگ در انتهای ساقه های دسته ای که کاربرد آن بعنوان گیاه پوششی یا گلدانی ، باغ ها، باغ صخره ای و ساحلی می باشد.
تکثیر: تقسیم بوته

لیزیماکیا

Lysimachia Nummularia

انواع چمن

لیزیماکیا

گیاهی پوششی و همیشه سبز که در آفتاب برنگ زرد طلایی و در سایه برنگ سبز می شود

بدون سربرداری که جایگزین بسیار خوبی برای چمن میباشد .

تکثیر: از طریق تقسیم بوته، قلمه و کاشت بذر امکان پذیر است

برای خرید بذر و فروش بذر می توانید از این لینک استفاده کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش و مشاوره در زمینه خرید بذر میتوانید با شماره 09358504040 تماس بگیرید.

مقاله های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *