درخت غیر مثمر یکی از زیباترین مظاهر خلقت و جلوه ای از تجلیات آفریدگار عالم است.درخت نماد آبادانی و شاخص سبزی و خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می باشد.

ارزش درخت تنها به چوب و میوه آن نیستبلکه در لطافت هوا، حفظ خاک و گردش آب در طبیعت هم تأثیر فراوان دارد.درختان بزرگترین موجودات زنده روی سیاره خاکی هستندو یکی از باارزشترین منابع طبیعی هستند.درختان و درخچه هااز مهم ترين عناصر در محوطه سازي و طراحي فضاي سبز به شمار مي روند.

انتخاب، بكارگيري و نگهداري از اين گياهان سه عامل اساسي

در كارايي فضاي سبز هستند كه بايد همواره توسط طراح مورد توجه قرار گيرند.بنابراين نكته بسيار مهم در طراحي فضاي سبز انتخاب گياهي است كه بتواند بيشتري كارايي ممكن را با حداقل نياز به نگهداري فراهم آورد.نكته ديگر استفاده از گياهان مناسب با توجه به نيازهاي مختلفي استكه طراح با آن روبروست در فرايند طراحي و كاشت، توجه به نوع گياهان و نحوه قرار گرفتن گياهان نسبت به يكديگر در جهت رسيدن به يك طرح زيبا و كارآ ضروري به نظر مي رسد.

نمایش 1–12 از 77 نتایج

نشان دادن منو