مشاهده همه 2 نتیجه

فیلترهای بیشتر

هر گونه مواد طبیعی یا غیر طبیعی که به خاک اضافه شود تا نیاز گیاه به مواد آلی و املاح و ویتامین ها را نامین کند کود نامیده می شود. به عبارتی دیگر کود غذای خاک است.

کود یکی از عوامل مهم باروری بهتر گیاهان است. و خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و عوامل تولید است، استفاده بی رویه از زمین ، بدون دادن کود تقویتی و تقویت آن و دیگر اقدامات نامناسب و نابجا، باعث فقیر شدن خاک از لحاظ مواد غذائی (معدنی) و مواد آلی می شود  که در نهایت باعث نامرغوب شدن بافت خاک و در نتیجه کاهش شدید حاصلخیزی خاک می گردد.

کودها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند

که عبارتند از

1 – کودهای شیمیایی: مواد شیمیایی در آنها استفاده شده

2 – کود آلی: شامل کود حیوانی،  گیاهی و یا کود سبز و کود کمپوست

3 – کود بیولوژیک: چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند.